Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden arrangementen Orange House Events.

www.eenorigineledag.nl & www.bachelorholland.com zijn een onderdeel van Orange House Events.  

Algemene Voorwaarden Orange House Events

Artikel 1 Algemeen

 1. De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle vormen van overeenkomsten (schriftelijk, digitaal en mondeling), waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de service/dienst van Orange House Events.

2. Onder “opdrachtgever” en/of “gebruiker” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijke rechtspersoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel uit hoofde van zijn/haar beroep.

3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien aangegeven is dat een deelname van minimaal 8 personen vereist is, houdt dit in dat het totaalbedrag voor 8 personen als minimum te betalen bedrag berekend wordt.

6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Orange House Events en opdrachtgever zullen in voorgelegde situatie in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Orange House Events gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze onjuist of niet volledig zijn, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt er een nacalculatie.

 

Artikel 3 Orderbevestiging

 1. De order is bevestigd zodra er vanuit de wederpartij een schriftelijk/digitaal(mail)/per fax akkoord is gegeven. Hierbij accepteert de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk/verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de overeenkomst.

2. Orange House Events zal/kan overgaan in de voorbereiding/uitvoering van de overeenkomst zodra er aan Orange House Events een akkoord/bevestiging voor de opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever.

3. Bij het bevestigen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden van Orange House Events.

 

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. Orange House Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren.

2. De opdrachtgever gaat akkoord met de huisregels van Orange House Events en de opdrachtgever zal deze in alles respecteren.

 

Artikel 5 Huisregels Orange House Events

1. Sociale hygiëne en veiligheid staan te allen tijde centraal en worden strak nageleefd door Orange House Events.

2. Vormen van discriminatie, seksuele intimidatie of andere ongewenste toespelingen worden niet getolereerd.

3. Het gebruik van soft- en/of harddrugs is ten strengste verboden.

4. Overmatig alcoholgebruik en/of drankmisbruik wordt niet getolereerd.

5. Het personeel is bevoegd om een gast geen alcoholhoudende dranken meer te schenken/serveren indien diens gedrag naar het oordeel van het personeel een verstoring van de sociale hygiëne en/of een schending van de huisregels veroorzaakt of kan veroorzaken.

6. Aan minderjarigen wordt geen alcohol geserveerd, ook niet onder het toezicht van de ouders/verzorgers. Legitimatie is verplicht te tonen in geval van twijfel bij het personeel.

7. Alleen het aangewezen personeelslid van Orange House Events is het aanspreekpunt voor mogelijke klachten of onduidelijkheden.

8. Enige vorm van vernieling of beschadiging van eigendommen van Orange House Events door een of meer gasten wordt verhaald op de opdrachtgever, geadresseerde van de offerte.

9. Ornge House Events is niet aansprakelijk voor het ontvreemden, zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten.

10. Het is verplicht de veiligheidsinstructies van het dienstdoende personeel op te volgen. Het personeel en de organisatie streeft maximale veiligheid na, maar is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel.

11. Het is aan de beoordeling van het personeel of huis- en/of gedragsregels geschonden worden of in het gedrang komen.

12. Aan het niet naleven van huis- en/of gedragsregels zijn directe consequenties verbonden. In het geval van dergelijke consequenties zal er geen restitutie van boekingsgelden plaatsvinden en dienen niet voldane betalingen volledig afgelost te worden, waaronder boekingskosten en consumptiekosten van het gehele programma.

  

Artikel 6 Annulering

1. De opdracht dient schriftelijk geannuleerd te worden door de opdrachtgever.

2. Bij annulering tussen 30 en 21 dagen wordt er 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3. Bij annulering binnen 20 dagen voorafgaand aan de boeking wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

4. Indien de opdracht binnen twee weken voorafgaand aan de boeking wordt geannuleerd, worden de hoofdcalculatie en mogelijke extra kosten van de factuur verhaald op de opdrachtgever.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke is met zijn/haar afspraak, kan Orange House Events de opdracht per direct annuleren.

6. Orange House Events heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.

7. In geval van slecht weer tijdens buitenactiviteiten zorgt de derde partij (die de activiteit aanbiedt) voor een alternatief programma. Indien de opdrachtgever vanwege het weer besluit om niet deel te nemen aan de buitenactiviteit én niet wilt deelnemen aan een alternatief programma, dan worden de kosten van de buitenactiviteit wel in rekening gebracht.

8. De kosten van alternatieve programma’s zijn gelijk aan de kosten van de originele buitenactiviteit. Indien het alternatief een eigenlijke hogere kostprijs heeft, wordt dit verschil in overleg met Orange House Events en de aanbieder worden gecompenseerd. Deze compensatie kan in een vorm zijn van betaling of in iets extra’s bij de alternatieve activiteit. Bij een lagere kostprijs van het alternatief, ten opzichte van de originele buitenactiviteit, zal Orange House Events het financiële verschil compenseren.

9. Op het moment dat de opdrachtgever niet tijdig aanwezig kan zijn om de activiteit nog voort te kunnen zetten ofwel helemaal niet aanwezig kan zijn, ongeacht de reden hiervan (met uitzondering van overlijden van een van de deelnemers aan de activiteit), wordt de totaalsom niet vergoedt.

 

Artikel 7 Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende en/of verkeerde informatie heeft gegeven, waardoor Orange House Events wordt genoodzaakt dit te corrigeren, verrekent Orange House Events de mogelijke kosten in de nacalculatie. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal dit verrekend worden in de nacalculatie. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Orange House Events de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 8 Betaling

1. Orange House Events behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen wanneer er niet voldaan wordt aan de eisen gesteld in art. 8.1.

2. De factuur van een eventuele nacalculatie dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Orange House Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van inventaris, of elk ander eigendom van Orange House Events of partner, wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. Orange House Events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 - opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt

 - na het sluiten van de overeenkomst Orange House Events ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt

 - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te bieden voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Orange House Events bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Orange House Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Orange House Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Orange House Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit.

2. De klant is gehouden het materiaal dat door Orange House Events beschikbaar gesteld wordt, op correcte en gepaste wijze te behandelen. Dit betekent dat indien er na afloop van de activiteit schade is aan het door Orange House Events beschikbaar gestelde materiaal, dit onder de aansprakelijkheid van de klant valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Orange House Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Orange House Events niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Orange House Events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Orange House Events zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Orange House Events en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.